برایم جالب است و هیجان انگیز
این گونه تفکر!
این که همانی باشید که اینجا هستید
حتی وقتی آزاد باشید در انتخابش
همین را انتخاب کنید
همینی که هستید
فکر می کردم این انتخاب شما از سر اجبار است
فکر می کردم این انتخاب را نمی پسندید
هر چند هنوزم درک نمی کنم
این انتخاب همیشگی شما را حتی وقتی اجباری نباشد!
ولی احترام می گذارم به انتخابی که دارید
انتخابی که نامش شاید حجاب نباشد
حیا باشد
و این حیای شما را دوست دارم
چون به انتخاب خودتان است بی اجبار
برایم جالب بود این که به دنبال کشوری باشید برای ادامه ی تحصیل که با حفظ این حیای شما مشکلی نداشته باشد
برایم جالب بود در سواحل دریای مدیترانه عکس بیاندازید با همین شال و روسری
شال و روسری ای که فکر می کردم حد اجباری حجاب ایران است
برایم باور کردنی نبود کنار برج ایفل فرانسه بایستید با همین شال و روسری
شال و روسری ای که حالا می دانم حیای شماست نه اجبار قانون ایران
...
همین باشید
همینی که به آن اعتقاد دارید
خودتان باشید
و من خوشحال باشم از این که دوستانی دارم که خودشان هستند
تمام آن چیزی هستند که به آن اعتقاد دارند
همینی که هستید باشید
................................................................................................................
چیزهای کوچک:
خم بشوی ارام از من بپرسی خوبی؟
و من سری تکان بدهم که
نه راست باشد نه دروغ!