حجاب یعنی گوهری پربها در صدف وجود پروراندن.

یعنی به همه ی نامحرمان و ظاهر بینان (نه) گفتن.

یعنی بجای شخص شخصیت را دیدن...