پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: لباسی بپوش که انگشت نمای مردم نشوی و عزت و احترامت هم محفوظ بماند.