حتما شما هم این ضرب المثل قدیمی رو شنیده اید که می گوید:
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو...
من اما...
برای این که همرنگ نشوم. رسوای این جماعت می شوم.
حجاب می کنم... قربة الی الله