زنان عرب قبل از ظهور اسلام دارای پوشش شایسته نبودند و با آشکار کردن زینت ها و نمایش برخی اندام خویش در جامعه حاضر می شدند تا اینکه زمینه نزول آیات وجوب حجاب و حرمت خود نمائی در جامعه و مجالس عمومی  آماده شد و آیاتی به زنان ابلاغ شد

 چنانچه می فرماید : در خانه های خود قرار بگیرید و همانند دوران جاهلیت نخستین که زنان به منظور خود نمائی از منزل خارج می شدند در میان مردم ظاهر نشوید
منظور این نیست که زن به طور کلی در خانه بنشیند بلکه این است که برای خودنمائی و نمایش جاذبه های زنانه در میان مردم حاضر نشود  منظور از جاهلیت نخستین چنانچه تفاسیر گویند جاهلیت قبل از بعثت رسول گرامی اسلام(ص) بوده که در آن عصر  وضعیت پوشش زنان عفیفانه و خودپسندانه نبوده است و بنابراین طبق این آیات (نور -31 )خود آرائی و خود نمائی و بدحجابی زنان عمل جاهلانه ای است که  زنان عصر جاهلیت قدیم به آن مبتلا بودند و زنان مسلمان نباید زیر بار چنین ننگی بروند.

اما چه شده است که زنان و دختران امروزی با توجه به گوشزدی که قرآن کرده و به آنها گفته است که گول این فریب شیطان را نخورند ولی باز دختران جوان و حتی برخی مادران نیز در این دام شیطانی گرفتار شده اند.این دخترانی که در خیابان آرایش کرده قدم می زنند این دخترانی که موهای خود را برای جلب نظر بیرون می آورند این دخترانی که با لخت کردن ساق دست و پای خود جلب توجه می کنند

این دخترانی که مانتوهای آنچنان تنگی می پوشند تا به آنها نگاه شود این ها همه و همه کسانی هستند که فریب شیطان را خورده اند بیائید برای استقبال از تنها معصوم باقیمانده عالم خود را آماده کنیم.