جنگ بر روی چادر
آغازش کربلا بود
دشمن می خواهد
چادر از سر
زنان حسینی بردارد...
اولین هسته مقاومت تشکیل می شود
به فرماندهی
زینب . . .