امـــروز شــِیــطاטּ شــُـدے … چـِـشـم هـآے پــِسـَراטּ را ؛

فــَــردایــے زود ... شـِـیــطاטּ مــے شَـونـد هــزاراטּ چـِـشم ... دلِ هَـمـسَـرت را !

حــَــواسَت بــآشَد بــآنـــ ـــو !

چــیــــزے کــــہ عــَـوض دارد گــِــلــہ نــَـدارد !