در مسئله بی حجابی زنان باید کوشش فوق العاده ای به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها کردن چادر مشتاق شوند .

باید با استفاده از دلایل تاریخی (دروغین) ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی عباس متداول شده و مطلقاً سنت اسلام نیست .

پس از آنکه حجاب با تبلیغات وسیعی از میان رفت ، وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را به عشق بازی و روابط نامشروع با زنان تشویق کنند و به این وسیله فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند . (تا بتوانیم به اهداف سلطه جویانه خود در این کشورها برسیم )

خاطرات همفر (جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی)

انتخاب با خودت... می جنگی یا تسلیم می شوی؟؟؟؟