مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند

غرورے دارم کـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـﮯ شود(1)

احساسـﮯ دارم کـ‌ه با منطق ِگدایان نمـﮯ سازد

قلبــﮯ دارم کـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ

و زیـبایــﮯ هایـﮯ دارم کـ‌ه حراج چشم هاے بیگانـ‌ه نخواهد شد!

اینگونه است مشق شب های دخترانه من...


1. امام علی(ع) : "برخی از نیکوترین خُلق و خوی زنان، زشت ترین اخلاق مردان است، مانند ترس، تکبر و بخل.هرگاه زنی متکبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمی دهد و اگر بخیل باشد، اموال خود و شوهرش را حفظ می کند و چون ترسان باشد، از هر چیزی که به آبروی او زیان برساند، فاصله می گیرد" {نهج البلاغه- حکمت۲۳۴}