چادر و مقنعه ای که قامت کوچک
وچهره ی نجیب دخترکان معصوم را می آراید
زمینه علاقمندسازی آنان به حجاب
و متانت در بزرگسالی را فراهم می سازد .
نهال عشق به حجاب و عفت را
از کودکی در دل فرزندانمان بکاریم
تا در بزرگی ثمر دهد.