هر کسی لیاقت چادر را ندارد...

باید زهرایی شوی تا یادگارش را بپوشی