خدایا از تومی خواهم چادر مرا چنان با چادر خاکی جده سادات پیوند زنی که اگرجان از تنم برود چادر از سرم نرود