چادر من محدودیت است!
آری محدودیت است برای چشمان شیطانی!
و سنگدل میشوم این روزها برای آن چشمان
میگذارم بپوسند در این محدودیت
و این روزها بیشتر یادت می افتم مادر
و حتی یاد عمه جان زینب
و آه