چشم ها را شستم...

           جور دیگر دیدم...

                 فایده ای نداشت....

این یادگار زهرا ـعلیها سلامـ بود که تو را در آغوش گرفته بود...


پ.ن:

چادر، یادگار زهرا ـعلیها سلامـ است و زینب ـبر او هم سلامـ