از یک طرف افراد بی حجابی و جهل و نادانی شان را در جامعه می بینیم ، از یک طرف عقل و فهمیدگی که داریم و هدایتی که خداوند مهربان به ما لطف کرده رو می بینیم ، یک راه برای این که یه وقتی دچار غرور و عجب نشویم اینه که با خودمون بگیم شاید اون ها صفات روحی خوبی داشته باشند و ما نداشته باشیم با این فرض می تونیم از دچار عجب و غرور  شدن خودمون جلوگیری کنیم